Jesteś tutaj

Wolne Miejsce

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie informuje, że od stycznia 2024r., są wolne trzy miejsca na pobyt dzienny w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Strzeżowie Drugim.
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne jest ośrodkiem wsparcia świadczącym usługi opiekuńcze i terapeutyczne dorosłym osobom niepełnosprawnym, w ramach pobytu dziennego i całodobowego. Mieści się ono w budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie w miejscowości Strzeżów Drugi 45. Zostało wyposażone i jego działalność jest finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Centrum zapewnia 17 miejsc pobytowych dla osób korzystających z zakresu usług pobytu dziennego. W ramach tej formy wsparcia Uczestnicy korzystają z pobytu od poniedziałku do piątku przez 6 godzin dziennie z możliwością wydłużenia do maksymalnie 8 godzin. W trakcie pobytu mogą skorzystać z przewidzianej dla uczestników dziennych infrastruktury COM oraz posiłku.
Celem powstania Centrum jest wspieranie dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym poprzez:
– umożliwienie warunków do niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę ich możliwości i potrzeb,
– poprawę jakości ich życia w środowisku lokalnym, włączenie do życia społeczności lokalnych,
– zapewnienie opieki i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości osób, wynikających z ich wieku i stanu zdrowia,
– odciążenie faktycznych opiekunów osób niepełnosprawnych, – wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z USŁUG COM MIECHÓW?

Z usług Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Miechowie mogą skorzystać dorosłe osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i niekorzystające z form wsparcia w innych ośrodkach.

JAK ZAŁATWIĆ FORMALNOŚCI?

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Strzeżowie Drugim 45, ich pełnomocnicy, opiekunowie prawni powinni złożyć w:
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miechowie wniosek wraz z orzeczeniem potwierdzającym posiadany stopień niepełnosprawności (w przypadku, gdy wniosek składa w imieniu Wnioskodawcy pełnomocnik lub opiekun prawny – odpowiednio uwierzytelnione pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego).

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO PROGRAM ”CENTRA OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE”

Zadanie – Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w gminie Miechów

Dofinansowanie na rok 2023 - 892 640,00 zł

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Micyk - Kierownik Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego
tel: 536 586 380 (od 7.00 do 15.00)
email: com@psonimiechow.pl

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Partnerzy

© Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie

produkcja: mediaterminal